Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for bilis:

bilis
bilŽis n. speed · mabilis (ma-) adj. speedy, rapid, fast, swift bilisŽan (-an) v. to make fast, hurry, speed up. Bilisan mo ang takbo ng kotse. Drive the car faster.Related:

bilis
bilŽis n. speed · mabilis (ma-) adj. speedy, rapid, fast, swift bilisŽan (-an) v. to make fast, hurry, speed up. Bilisan mo ang takbo ng kotse. Drive the car faster.tilt
tilt v. to slope, slant, lean, tip: tumagilid, itagilid, patagilirin, kumiling, ikiling, pakilingin, tu- mikwas, itikwas, patikwasin, humilig, ihilig, pahiligin · n. 1 a slope: dalisdis, deklibe 2 a slant: tagilid, hilig, hapay, kiling 3 a contest: laban, labanan, paligsahan, timpalak 4 at full tilt, at full speed: buong bilis (tulin)trick
trick n. 1 something done to de- ceive or cheat: daya, pagdaya, pagdaraya, lalang, paglalalang, linlang, paglinlang, lansi, paglansi, pakana 2 a clever act, feat of skill: katakatakang (kahanga- hangang) gawa 3 slight of hand feat: salamangka, bilis ng kamay 4 the best way or a secret way of doing something: pinakamahusay na paraan, lihim na paraan 5 a piece of mischief: kapilyuhan · v. to deceive, cheat: magdaya, dumaya, dayain, madaya, paglalangan, manlinlang, luminlang, malinlang, linlangin, manlansi, lumansi, malansi, lansihinbilas balisa bilasa bulik

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved