Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for snow:

snow
snow n. frozen water in soft white flakes: niyebeRelated:

sitsaro
s´itsaro n. snow pea, pea podsnow
snow n. frozen water in soft white flakes: niyebewade
wade v. 1 to walk through wa- ter, snow, sand, mud or anything that hinders free motion: lumakad (maglakad) nang painut-inot sa tubig 2 to make ones way with difficulty: mag-inut-inot, pag-inut- inutan, inut-inutin 3 to cross by wading: tumawid (tawirin) ng lakad na painut-inotslide
slide v. 1 to move smoothly: magpadulas, dumulas, padulasin, magpadausdos, dumausdos, padaus- dusin, dumagusdos, magpadagusdos, padagusdusin 2 to slip: madulas, dumulas 3 to put quietly or secretly: maglagay (mailagay, ilagay) nang walang kalatis (nang palihim) · n. 1 a mass of earth, snow, etc., sliding down: guho, pagguho 2 act of sliding: pagdulas, pagpapadulas, pagdausdos, pagpapadausdos 3 to let slide, to neglect, not bother about it: magpabaya, pabayaansoon swoon shun saan

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved