Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for tapos:

tapos
t´apos n. ending, conclusion adv. afterwards ˇ magtap´os (mag-) v. to graduate. Nagtapos ako sa Dalubhasang Nor- mal ng Pilipinas. I graduated from Philippine Normal College. tap´usin (-in) v. to finish. Tapusin mo ang ipinagagawa ko sa iyo. Finish what I've asked you to do.Related:

finished
finished adj. 1 ended: tapos, tapos na 2 completed: yari na, buu na, utas nagraduate
graduate n. a person who has been graduated: gradwado, tapos, ang nagtapos ˇ adj. that has been graduated: tapos ˇ v. to finish a course in school or college: magtaposover
over adj. done, finished: tapos na ˇ adv/prep. 1 above: nasa itaas, sa itaas 2 across, on or to the other side of: sa ibayo, sa kabila 3 across a space or distance: doon, roon 4 on, upon: sa ibabaw 5 all through, over the whole: sa buo, sa lahat ng dako 6 at an end, done with, set- tled: tapos na, nagwakas na 7 on ac- count of: dahil sa 8 too, excessively: labis, masyado, lubha 9 more than: mahigit sa, higit sa 10 over again, once more: minsan pa 11 over and over, again and again: paulit-ulit 12 over and above, besides or in addi- tion to: bukod sa, higit sa lahatthrough
through adv. 1 prep. from the beginning to the end: mula sa puno hanggang sa dulo, buhat sa simula hanggang sa wakas 2 prep. from end to end of, from side to side of: sa 3 here and there, over: sa ibat ibang lugar (dako) 4 because of, by reason of: dahil sa 5 by means of: sa, sa pamamagitan 6 having reached the end of, finished with: tapos na ˇ adj. 1 going all the way without change: tuluy-tuloy, deretso, walang hinto (tigil) 2 at the end, finished: tapos nafinish
finish v. 1 to bring to an end: mag- tapos, tapusin, magwakas, wakasan 2 to complete: mayari, yariin, mabuo, buuin ˇ n. end: wakas, katapusantabas tupok tubos tapak

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved